Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; bilgisayar sistem yapısı, geliştirme ve etkin kullanım yöntemleri konularına ilişkin eğitim, öğretim ve araştırma yapar. Günümüzde birçok alanda toplanan veriyi bilgiye dönüştürmek ve bu bilgiyi depolayarak analiz edebilmek, çözülmesi gereken önemli bir problemdir. Bu problemin çözümü, girişimci, yenilikçi ve araştırmacı bilgisayar mühendisleri ile olanaklıdır.  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ülkemizin gereksinimlerini dikkate alarak uluslararası düzeyde bir eğitim vermektedir. Bölümümüz bilişim sektöründeki hızlı değişimlere çözüm üretecek, yaratıcı, girişimci ve tercih edilen mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Öğrencilerimiz ayrıca Çift Anadal ve Yandal programları ile ilgi duydukları başka bir bölümün de öğrencisi olma fırsatını yakalarlar. 

2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzün eğitim dili İngilizce olacaktır. Öğrencilerimiz, hazırlık sınıfından sonra ilk iki yıl temel mühendislik derslerinin yanında programlamaya giriş, nesneye dayalı programlama ve veri yapıları gibi dersleri de alırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda alacakları teknik seçmeli dersler ile bilgisayar bilimleri, bilgisayar ağları ve mobil iletişim, yapay zeka, yazılım sistemleri veya donanım sistemleri gibi istedikleri bir veya birkaç   alanda uzmanlaşma olanağı bulurlar. Öğrencilerimiz, sunulan yapay zeka, makina öğrenmesi, kriptografi, siber güvenlik, işlemci mimarisi, görüntü işleme, büyük veri, bulut bilişim ve gömülü sistemler gibi dersler ile özel ve kamu sektörünün gereksinimlerine cevap verebilme yeteneğini kazanırlar. 

Mezunlarımız, savunma sanayii, telekomünikasyon, spor bilişimi, medikal ve bankacılık gibi birçok sektörde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı olarak akademik kariyer de yapabilirler.


Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerin bilgi ve becerilerinin temeline dayanan; üretim / hizmet sektörlerinde ve tedarik zincirlerinde tasarım, planlama, organizasyon, bütünleşme, kontrol ve sürekli iyileştirme sağlamayı amaçlayan multidisipliner bir mühendislik dalıdır. 

Çağın gereklilikleri ile uyumlu ve insan odaklı olarak hazırlanan ders planı ile öğrencilerimize; bütün sistemi ele alarak sistemin problemlerine etkin ve verimli çözümler geliştirebilme yetkinliği kazandırılmaktadır. Mezunlarımız, bir kurumun organizasyon şemasında yer alan departmanların büyük çoğunluğunda görev alabilecek teknik bilgi ve becerilere sahip olacaklardır. Örneğin; üretim sektöründe (otomotiv, tekstil, gıda, vb.) çalışan bir endüstri mühendisi; üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, sistem analizi, ergonomi, operasyon yönetimi, tesis tasarımı, toplam kalite yönetimi, yöneylem araştırmaları, çok kriterli karar verme ve yalın üretim gibi alanlarda görev alabilir.  Pazarlama departmanında marka tasarımı ve strateji geliştirme, satış bölümünde ise veri madenciliği vasıtasıyla anlam çıkarabilme yeteneklerine sahiptir. Ayrıca endüstri mühendisleri araştırma-geliştirme alanında da rol almakta, uygulamalı ve deneysel analizler gerçekleştirebilmektedir. Bilişim sektöründe, Endüstri 4.0 ile dijital dönüşüm sürecinde aktif olan endüstri mühendisleri, yazılım ve kodlama kısmına da hakimdir. Bunun yanı sıra iş geliştirme, proje yönetimi, danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

Teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, gerçek vaka analizlerinin incelenmesi, tasarım ve uygulama projeleri, zorunlu stajlar ile öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği mesleğinin gerekliliklerine sahip olacaklardır. Ayrıca değişim programları, Çift Anadal, Yandal ve sertifika programları ile öğrencilerimiz kendilerini sürekli geliştirebileceklerdir.


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Türkçe / İngilizce

Üniversitemiz İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; insan-mekan ilişkileri, mekan tasarımı ve algısı bağlamında eleştirel bakış açıları geliştirmeye odaklanan, güncel kuramlar çerçevesinde sorgulama yapabilen, tasarlanan fikirlerin mekansallaşması için gerekli bilgi ve teknik donanıma sahip, bireysel ve takım halinde çalışma yapabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Eğitim anlayışımız ilk yarıyıllarda Mimarlık formasyonu üzerine temellenerek, mekan tasarımını etkileyen sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, psikolojik, sanatsal ve teknik konuların bütüncül bir perspektiften ele alınması düşüncesi üzerine oturmaktadır. Bu doğrultuda tasarım stüdyosu derslerinin merkeze alındığı, diğer derslerin ise modüller halinde kurgulanarak tasarım stüdyosu derslerine hizmet ettiği düzende, yalnızca iç mekan tasarımına değil, makro ölçekten mikro ölçeğe okuma ve çalışmaların yapıldığı farklı disiplinlerle birliktelik gözeten bir anlayış benimsenmektedir. Bu bütüncüllük üzerine kurulu müfredatımız, ders içeriklerimiz ve ana yaklaşımımızla beraber İç Mimarlık alanını konumlandırmaya çalıştığımız yeri uluslararası platforma taşımayı amaçlamaktayız. Enformel eğitim modellerine adaptasyonumuzu destekleyeceğine inandığımız İngilizce ve Türkçe programlarının kurgusunun, ulusal, uluslararası platformda düzenlenecek atölye çalışmaları, yarışma katılımları, yurtiçi, yurtdışı gezileri ve fuar katılımları ile mezunlarımızın yalnız yurt içinde değil, yurt dışında da iş bulma olanağına sahip olabilmelerini sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Ülkemiz ve dünyadaki yapı stokunun hızlı dönüşümünün, inşaat sektörünün yoğunluğunun, sanat ve tasarım etkinliklerinin günden güne artmasının alana ait meslek insanlarına olan talebi arttırdığı aşikardır. Bu bağlamda; dinamizm, heyecan ve motivasyon ile yenilikçi tasarımlar geliştirecek, girişimci, bilgi ve iletişim teknolojilerini takip eden, endüstri ve sanayi iş birliklerinde aktif, yalnızca ulusal alana değil uluslararası alana açılabilecek, mesleki etik, görev ve sorumluluklarının farkında öğrenciler olacak sizleri heyecan ile bekliyoruz.