İşletme - İngilizce

İşletme Bölümü; sosyal bilimler alanında en fazla tercih edilen ve en çok mezun veren bölüm olmanın yanı sıra, iş dünyasının da vazgeçilmez bir parçasıdır. Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan,  sürekli gelişme kaydeden ve günün koşullarına adapte edilmesi gereken bir disiplindir. Her bireyin ihtiyaç duyduğu bilgileri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve kullanan bir alandır. Sürekli değişen ve gelişen dünyada bireylerin bu gelişme ve değişimleri takip edebilmesi için vazgeçilmez bir alandır. Bu bilgilerin bilimsel yollarla elde edilmesi ise işletme alanına ayrı bir önem katmaktadır.

 

Bilimsel bilgiyi ön planda tutan, araştırıcı, sorgulayıcı,  etik değerlere sahip mezunlar yetiştirmek programın en temel özelliğidir.

 

Programın amacı; üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları, yönetim konularına bilimsel yollarla vakıf olacak ve bilimsel bilgilerle donatılmış insan gücü yetiştirmektir.

 

Farklı alanlarda istihdam edilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip yönetici adayları yetiştirmek de programın temel amaçlarından biridir.

 

Teknolojik yenilikleri takip eden, kullanan ve sorun çözme yeteneğine sahip mezunlar vermek de bir başka önemli hedeftir.

 

Günümüzde her alanda ihtiyaç duyulan ve istihdam edilen işletme mezunları geniş bir çalışma alanına sahiptir. Sanayiden ticarete, finans alanından tarım alanına hemen her alanda işletme mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle özellikle mezuniyet sonrasında iyi yetişmiş, yeterli donanıma sahip yeni teknolojilere ve bilimsel bilgilere hakim işletme mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.


Ekonomi ve Finans - İngilizce

Günümüz rekabet koşullarında, mezunların başarılı olabilmeleri için geniş kapsamlı ve kuvvetli bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Ekonomi ve Finans Bölümü kaliteli bir eğitim programıyla öğrencilerine hem ekonomi hem de finans dallarında uzmanlaşma imkânı vermekte ve mezuniyet sonrası daha geniş bir yelpazede iş olanağına sahip olmalarını sağlamaktadır.

Ekonomi ve Finans Programımızın amacı öğrencilere, teorinin uygulamayla desteklendiği bir eğitim programıyla, temel ekonomi ve finans bilgilerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, analiz ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve hem ekonomi hem de finans konularına hâkim, donanımlı mezunlar yetiştirmektir.

Ekonomi ve Finans Bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz disiplinler arası bir yaklaşımla farklı bakış açılarına sahip olarak iş ve araştırma dünyasına katkıda bulunacaklardır. Ekonomi ve Finans Bölümü, değişen dünyanın gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu uluslararası arenada da kabul gören teknolojiye hâkim, üretken, yenilikçi ve rekabetçi insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.


İngiliz Dili ve Edebiyatı - İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı programımızın amacı dünya edebiyatları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan İngiliz Edebiyatı alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirerek ülkemizde çok farklı alanlarda duyulan İngilizceyi ve Batı kültürünü iyi bilen eleman gereksinimini en iyi biçimde karşılamaktır. Disiplinler ve kültürlerarası bağlantı kurabilme yetisi ile insana, olgulara, olaylara donanımlı ve karşılaştırmalı bakabilme yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Bu amaçla, 4 yıllık eğitim boyunca programımızda kültürün, edebiyatın ve dilin farklı açılarını inceleyen dersler sunulur. Bu derslerin arasında metin inceleme, çeviri, kuram, mitoloji, Amerikan Edebiyatı ve kültür çalışmaları gibi dersler vardır. İkinci bir yabancı dil dersi seçme şansına sahip öğrencilerimizin eğitimlerinin ileriki safhalarında diğer seçmeli dersler sayesinde ilgi duydukları alanlarda (çeviri, tiyatro, kuram, psikoloji gibi) uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Bu program yardımıyla öğrenciler Batı kültürünü farklı açılarıyla öğrenip çokdisiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara hazır olacaklardır.

 

Çok yönlü, farklı bakış açılara sahip, kültürel ve toplumsal değişimlere duyarlı mezunlar yetiştirecek bölümümüz, aynı zamanda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ve Medicana Grubu’nun kurmuş olduğu uluslararası işbirliği olanaklarını değerlendirerek kültürel, sportif ve sosyal alanda farkındalık yaratacaktır.

FBÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün diğer benzer programlardan farkı, “Toplum Çevirmenliği” gibi seçmeli ve uygulamalı dersler sayesinde Fenerbahçe Spor Kulübü ve Medicana Sağlık Grubu'nun imkanlarını kullanarak edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dökmelerinin sağlanmasıdır. Öğrencilerimize, ayrıca, fakültemizdeki diğer bölümlerde (Psikoloji, Ekonomi, İşletme gibi) çift anadal ve yandal olanakları sunulacaktır.

 

Bunların yanında mezunlarımız eğitim, medya, dış konsolosluklar, dış ticaret, bankalar ve bakanlıklar gibi dil ve kültür bilgisi gerektiren her tür alanda çalışma imkanına sahip olacaklardır.


Psikoloji - Türkçe / İngilizce

Psikoloji, insan davranışını anlamak, açıklamak ve tahmin etmek için bilimsel yöntemleri kullanarak zihinsel süreçlerle ilgilenen uygulamalı ve akademik bir disiplindir.

Psikoloji bölümü, öğrenciyi psikolojideki uygulama alanlarının yanı sıra önemli teorik ve metodolojik bakış açıları hakkında bilgilendirmek için tasarlanmış geniş tabanlı, disiplinler arası bir programdır.

Psikoloji bölümü, yaşam boyu gelişim, öğrenme, güdüleme, deneyim, duygular, zeka, algı, biliş, sosyal davranış, tutumlar ve kişilik gibi temel davranışsal ve bilişsel süreçlerin nasıl olduğunu anlamak için eğitim, beceri ve bilgiyle donatılmış nitelikli psikologlar yetiştirilmesinde önemli bir katkı sağlamak amacındadır.

Psikologlar, fiziksel ve zihinsel sağlıktan kaynaklanan veya biyolojik, davranışsal ve sosyal faktörler etkisiyle ortaya çıkan psikolojik sorunları ve davranış bozukluklarını değerlendiren, ayrıca bozuklukların önlenmesinde, sağlıklı davranışın teşvik edilmesinde ve kişilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayan meslek mensuplarıdır.

Bölümde aldıkları eğitimle öğrencilerimiz, insan ve davranışının incelenmesinde davranışsal ve bilişsel işlevlerin nasıl değiştiğini, değişmelerine katkıda bulunan faktörleri ve bu işlev bozukluklarının nasıl teşhis edilip tedavi edildiğini anlayabileceklerdir. .

Fenerbahçe Üniversitesi, Medicana Sağlık Grubu ile işbirliği yapmak suretiyle Psikoloji öğrencilerine uygulamalı olarak deneyim kazanma imkânı sunacaktır. Yapılacak stajlarla öğrencilerin öğrenimleri sırasındaki deneyimleri hem iş imkânına dönebilecek ve hem de öğrencilerin alt uzmanlık alanlara yönelmelerine yol açacaktır. Böylece alt uzmanlık dallarıyla ihtisaslaşma yolu açmak suretiyle ülkemizdeki uzman sayısı da arttırılacaktır.

Psikoloji lisansı mezuniyet aşamasında öğrencilerimiz, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, öğrenim süresince kazanılan bilgi ve becerilerini yansıttığı bir bitirme projesi hazırlayacaklardır. Böylece öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemesi ve çalışacakları alanda uzmanlaşmaları konusuna katkı sağlanmış olacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bağlantıları sayesinde öğrencilerin farklı kurumları tanıma ve deneyimleme fırsatı olacaktır. Fenerbahçe Üniversitesi’nin uluslararası nitelikteki akademik kadrosunun desteğiyle öğrencilerin uluslararası yayınları ve konferansları takip edebilmesi sağlanacaktır.

Bölümde; Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Psikolojide Yöntem, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Kişilerarası İletişim, Endüstri/Örgüt/Çalışma Psikolojisi, Psikoterapi, Uygulamalı İstatistik, Nörobilim ve davranış, Kişilik, Algı, Dikkat, Öğrenme gibi derslerin eğitimleri verilir. Psikoloji Bölümü lisans programı, öğrenciye insan ve davranışı temelli bir eğitimin yanı sıra, davranış ve sorunlarını nitel ve nicel araştırmada önemli beceriler vermeyi amaçlamaktadır.

Mezunlar; hastaneler, psikiyatri klinikleri, okullar, rehabilitasyon merkezleri, ceza evleri, çocuk yuvaları, yurtlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektör ve endüstri gibi farklı yerlerde istihdam fırsatı bulabilir.


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü her daim ülkemizin ve devlet kurumlarımızın nitelikli insan gücüne olan ihtiyacını karşılamış, bunun yanında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör alanlarının paralel bağlamda oluşmasına kaynaklık etmiş ve iç/dış politika oluşum sürecine katkılarını sunmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün yönetime, organizasyona, rasyonel düşünceye ve piyasaya dair her alanda uzman kadrolar yetiştirilmesi için tasarlanmış eğitimle entelektüel sermayemizin gelişmesine katkıda bulunarak, bu alandaki gelişmelerin talep ettiği derinlemesine bilgiye artan bir vurgu ile ilerlemeci ve iş gücü piyasasına hâkim bir bölüm olarak varlığını sürdürmektedir. Küresel alanlarda ve sınırları olmayan bu ağın içerisinde kamu ve özel sektöre hem politik ekonomi hem de uluslararası ilişkiler ve örgütler bağlamında yön verenlerin birçoğunun siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler altyapısı olması bu bölümün global, ekonomik, toplumsal ve sosyal yaşamımızda önemini göstermektedir.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans programından mezun olacak öğrencilerimiz hem kamu sektörü, yönetim hem ulusal/ uluslararası organizasyonlar kurum ve kuruluşlar, hem özel sektör içerisinde sosyal bilimlerin ilgilendikleri ve çalışmayı arzuladıkları alanlarında faaliyet gösterme ve uzmanlaşma ve istihdam edilme kapasitesine sahip olacaklardır. Fenerbahçe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerin hem Türkçe hem İngilizce hem de ikinci bir yabancı dile de hâkim olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.


Yönetim Bilişim Sistemleri - İngilizce

Günümüzde hızlı gelişmelerin yaşandığı bilişim teknolojisi ve yönetim bilimi işletmelerin karar destek sistemi, kurumsal kaynak planlama, iş süreç yönetimi, yeni iş modeli geliştirme, yeni ürün ve hizmet üretme, rekabet avantajı sağlama vb. konularda ihtiyaç duyacakları problemlere akademik düzeyde çözüm üreten çok disiplinli bir alanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dünya genelinde yönetim bilişim sistemleri olarak adlandırılan bu alan işletmelerin rekabetçi bir ortamda stratejik işletme hedeflerine ulaşabilmeleri için itici bir güç olarak görülmektedir. Buradan hareketle kurulmuş olan Yönetim Bilişim Sistemleri işletme, yönetim, bilişim ve teknoloji konularını kapsayan disiplinler arası bir bölümdür.

 

Bilgiyi işleyecek ve kullanacak olan yöneticinin, bilgisayarlar ve Yönetim Bilişim Sistemleri'ndeki kullanımına ait konuları bilmesi beklenmektedir. Aynı zamanda sektördeki firmaların daha iyi rekabet edebilmeleri için otomasyon çözümleri üretmesi gerekmektedir. Bu öğeler birleştiğinde insan ile bilgisayarlar arasında sürekli bir alışveriş ve etkileşim ortaya çıkmaktadır, bu sebeple işletmelerin bu öğelerin birleşiminden doğan gereksinimleri karşılama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin yöneticilerin karar süreçlerini en iyi biçimde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hakim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programından mezun olacak öğrencilerimiz hem kamuda hem özel sektörde, ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda bilişim teknolojilerinin yoğun kullanıldığı her birimde görev alabileceklerdir. Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerin hem Türkçe hem İngilizce hem de ikinci bir yabancı dile de hâkim olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.