Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı programı; diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulünde sorumluluk alacak ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı'' elemanları yetiştirmektedir. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrencilerin, mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan öğrenmeleri sağlanmaktadır. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamalara dayanmaktadır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Ağız ve Diş Sağlığı programının amacı; kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş, diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ve ülkemizin bu alandaki sağlık teknikeri ihtiyacını karşılamaktır.

Ağız ve Diş Sağlığı programından mezun olan öğrenciler; diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda, özel veya kamu kuruluşlarında ve hastanelerde "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" olarak çalışabilmektedirler.

 


Anestezi

Anestezi programı; ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Anestezi programının amacı; cerrahi operasyonlar öncesi hastayı ameliyata hazırlayan, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek veren, hasta takibini gerçekleştiren ve ameliyat sonrası hasta uyanma sürecini takip ederek kontrollerini sağlayan, uluslararası standartlarda mesleki yeterliklere sahip, nitelikli, ekip uyumu içinde çalışabilen, sorumluluk sahibi, meslek etiği ilkelerini kavramış “Anestezi Teknikerleri” yetiştirmektir.

Anestezi programından mezun olan öğrenciler; devlet hastanelerinin ameliyathaneleri, özel hastanelerin ameliyathaneleri, doğumevi, ayılma (derlenme) odası, ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümlerinde çalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilmektedirler.


Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri programı; ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri hazırlayan ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayan, cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eden ve ameliyat sonunda cerrahi malzemeleri temizleyerek yeni bir ameliyat için hazır hale getiren pratik ve teorik donanıma sahip sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Ağız ve Diş Sağlığı programının amacı; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, mesleğinde yeterlilik kazanmış, evrensel nitelikte eğitim almış, iletişim becerileri yüksek, tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış “Ameliyathane Teknikeri” yetiştirmektir.

Ağız ve Diş Sağlığı programından mezun olan öğrenciler; özel ve kamu hastanelerinin ameliyathane birimlerinde çalışabilmektedirler.

kadın hastalıkları kadın doğum uzmanı gebelik testi jinekolog kadın doğum doktoru gebelik belirtileri en iyi kadın doğum doktoru

Diş Protez Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi programı; kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ile çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Diş Protez Teknolojisi programının amacı; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojiyi ve en iyi malzemeleri kullanarak yürütebilecek, nitelikli “Diş Protez Teknisyenleri” yetiştirmektir.

Diş Protez Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; kendilerine ait diş protez laboratuvarı açabilir, kamu ve özel diş hastanelerinin diş protez laboratuvarlarında, kamu ve özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinin diş protez laboratuvarlarında, özel diş klinikleri ve muayenehanelerinin diş protez laboratuvarlarında ve diş protez konusunda teknik donanım sağlayan özel firmalarda çalışabilmektedirler.


Diyaliz

Diyaliz programı; diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Diyaliz programının amacı; Diyaliz tedavisi gören hastaların diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında hekimin talimatlarına göre uygulamalar yapan, hasta ve hasta yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendiren “Diyaliz Teknikeri” yetiştirmektir.

Diyaliz programından mezun olan öğrenciler; resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında bulunan hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde uzman doktor gözetiminde çalışabilmektedirler.


Eczane Hizmetleri

Eczane hizmetleri bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında bulunan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu program 2 yıldan ve 8 dönemden oluşmakta olup mezun olan kişilere “Eczane Teknikeri” ünvanı verilir ve sağlık teknikeri statüsünde görev yapar. Eczane hizmetleri programında eğitimleri boyunca teorik ve pratik pek çok dersin öğrenimini görmektedirler. Derslerin geneli Kimya ağırlıklıdır. Eğitim sürecinin tamamlanabilmesi için öğrencinin 8 haftalık eczane stajını da yapması gerekmektedir. Eczane hizmetleri mezunları, özel ve kamu eczaneleri, ilaç şirketleri ve depolarında çalışabilme imkanı bulmaktadır. 

Eczane ve ilaç sektöründe ihtiyaç duyulan yardımcı teknikerlerin tamamıyla bilimsel bir ortamda eğitilmesi ve gerekli özelliklere sahip olan mesleki yetenekleri kazanmış olan personelleri yetiştirmek amacıyla oluşturulan Eczane Hizmetleri programı, multi-disipliner araştırmaları zorunlu kılarak sağlık alanında kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. 

Bu programı bitirenlerin;  

  • Eczane hizmetleriyle ilgili bilgilerin elde edilmesi hususunda bilgi sahibi olup, teorik ve pratik bilgileri kullanabilmesi, 
  • Sağlık alanındaki bilhassa eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyulan güncel verileri içeren kitapların, uygulamalardaki araç ve gereçleri, yeni teknolojileri kullanabilmesi, 
  • Reçete yazılan ilaçlarla alakalı başlıca sağlık algoritmalarını öğrenme ve kurumun beklentisine göre kendilerini geliştirebilmeleri, 
  • Eczacının sorumluluğunda, düzenli olarak verilerin kaydını yapmak, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmesi, 
  • Sağlıklı ve hasta bireylerin yapılarını ve fizyolojilerini bilerek toplumu akılcı ilaç kullanımı konusunda sevk etmeleri gerekmektedir. 

Fizyoterapi

Fizik tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektördür. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısındaki artış, rehabilitasyon alanında Fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye eleman ihtiyacını da artmıştır. 

Fizyoterapi Programının amacı çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, teknik konularda donanımlı ve nitelikli fizyoterapi teknikerlerini yetiştirmektir. 
Programın mezunları, başta fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde Fizyoterapi Teknikerleri olarak çalışırlar. 

Fizyoterapi Teknisyenleri çalıştıkları birimlerde, ilgili uzman doktorlar ve fizyoterapistlerin gözetim ve denetiminde hastayı fizik tedaviye hazırlar, gerekli tedaviyi fizyoterapistlerin direktifleri doğrultusunda uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve cihazların bakımını yaparlar. Ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere “Fizyoterapi Teknisyeni” unvanı verilir.


İlk ve Acil Yardım

Hastane öncesi, hasta veya yaralıya acil bakım ve kurtarma ile ilgili hizmet verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta veya yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak önemlidir. Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış ilk ve acil yardım/paramedik çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Teknikeri, hastalık ya da kaza sırasında ilk yardım tedavi ve bakım hizmetlerini veren, hastanın esas tedavisi yapılıncaya kadar yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapan ve hastanın ambulans ile güvenli bir şekilde hastaneye taşınmasını sağlayan sağlık personelidir.

Programın mezunları kamu ve özel sektöre ait hastanelerin acil servislerinde, kara, hava ve deniz ambulanslarında, 112 acil yardım istasyonları ve komuta kontrol merkezlerinde ile ilk ve acil yardıma ihtiyaç duyulan her türlü kurumda çalışabilirler. 

İlk ve Acil Yardım programında eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere, "İlk ve Acil Yardım Teknikeri" ya da “Paramedik” unvanı verilir.


Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik Protez ve Ortez teknikeri; el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir. Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da orteze yönelik biomekanik ayarları yapabilme gibi görevlerden sorumludur.

Ortopedik Protez ve Ortez teknikeri olmak isteyen adayların; el ve parmak becerisi ile şekil ve uzay ilişkilerini algılama yetenekleri yüksek, titiz ve dikkatli bireyler olmaları gerekir. 
Ortopedik Protez ve Ortez teknikerleri hastanelerde “sağlık teknikeri” ünvanı ile görev alarak hastanelere ait rehabilitasyon birimlerine bağlı atölyelerde çalışmaktadırlar. Bu konuda faaliyet gösteren özel işyerlerinde de yetişmiş personele ihtiyaç vardır. Ortopedik Protez ve Ortez teknikerlerinin kendi işyerlerini açma imkânı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki yetişmiş personel ihtiyacı giderek artmaktadır.

Ortopedik Protez ve Ortez programında öğrencilerimiz iki yılık ön lisans eğitimleri sırasında yoğun olarak teorik ve uygulamalı dersler almakta ve bir yaz stajı yapmaktadırlar. Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları durumda; biyomedikal mühendisliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ortez-protez lisans programlarına dikey geçiş yapmaya hak kazanabilirler.

Ortopedik Protez ve Ortez programında öğrencilerimiz iki yılık ön lisans eğitimleri sırasında yoğun olarak teorik ve uygulamalı dersler almakta ve bir yaz stajı yapmaktadırlar. Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları durumda; biyomedikal mühendisliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ortez-protez lisans programlarına dikey geçiş yapmaya hak kazanabilirler.


Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, vücut sıvıları ve dokularının mikro ve makro incelemesini yapan sağlık teknikerlerini yetiştiren bir programdır. Hastalıkların teşhisinde en son teknoloji ve tekniklerinin kullanıldığı bu programda, tam donanımlı patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yer tutmaktadır.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı mezunlarının çalışma alanları çeşitli dokular üzerindedir. İnsan vücudundan alınan bir doku, organ ya da sıvıyı çıplak gözle ya da mikroskop vb. cihazlar ile inceleyip hastalık işaretlerini saptamaktadırlar. Bu programdan mezun olanlar birçok sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan patoloji laboratuvarlarında sağlık teknikeri olarak görev yapmaktadırlar. Teknikerler doku kesit işlemi için su banyosu hazırlayıp, doku takiplerini yapmakta, insanlardan alınan dokuları incelemekte, farklı niteliklere sahip olan dokuları bloklayıp kesit almaktadırlar. Doku bloklarından yapılan kesitleri boyayıp, doku numuneleri mikroskopta incelemekte ve normal ve anormal hücreleri ayırmaktadırlar. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan araç, gereç ve cihazların dezenfeksiyonunu yaparlar. Cihazların bakımlarını düzenli olarak gerçekleştirip, lamların ve doku bloklarının arşivini yapmaktadırlar.

Patoloji Laboratuvar Teknikerleri, üniversite, kamu ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarlarında, özel patoloji laboratuvarlarında, tıp fakültelerinin histoloji laboratuvarlarında, moleküler patoloji laboratuvarlarında ve adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında çalışırlar.

 

Radyoterapi

Radyoterapi programının amacı; radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek ve makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. 

Programın öğrencileri aldıkları eğitimle, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan ışınlı tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, muhafazası ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa zamanda şef veya uzmana haber verilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda yeterlilik kazanırlar. 

Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte ve özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümler de yaygın olarak bulunmaktadır. Bu nedenle radyoterapi teknikerlerinin istihdam alanları geniştir. Mezunlar, bu kurumlarda kolayca iş bulabilmektedir.

Bu programdan eğitim alarak mezun olan kişilere “Radyoterapi Teknikeri” unvanı verilir.


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkün olmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı, hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır hale getiren sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. 

Mezunlar hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküler anjio, nonvasküler girişimsel radyoloji gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler. Uzman hekimlerin gözetimi altında çalışan tıbbi görüntüleme teknikerleri, ayrıca üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ile özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler. 

Programdan mezun olan öğrencilere “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı verilmektedir.

hamilelik belirtileri gebelik hesaplama hamilelik hesaplama hafta hafta gebelik

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, son yıllarda en çok ilgi duyulan ön lisans programlarından biridir. 

Programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, genetik, endokrinoloji gibi tanı ve tedavi laboratuvarlarının tüm bölümlerinde, tıbbi analizleri yapan eleman yetiştirmektir. 

Eğitim süresince öğrenciler temel tıp bilimleri dersleri yanında ağırlıklı olarak biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, patoloji, genetik, hematoloji, endokrin gibi mesleki dersleri alır, programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile mezun olurlar. 

Mezunlar kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ve tahlil yapılabilen tüm tıbbi laboratuvarlarda, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışırlar. Çalıştıkları laboratuvarlarda ve bilim dallarında laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yaparlar.